När hjärtat sviktar - patienters erfarenheter av egenvård : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: De som lever med hjärtsvikt är en stor patientgrupp i Sverige. Tidigare forskning påvisar att egenvård är viktigt vid en kronisk sjukdom. Sjuksköterskans roll är att utbilda och informera patienter om egenvårdsåtgärder. Det eftersträvas att patienten själv ska känna igen symtom, tecken och försämring för att kunna utföra god egenvård. Syfte: Beskriva erfarenheter av egenvård hos patienter med hjärtsvikt utifrån Riegel et al. egenvårdsmodell. Metod: Litteraturöversikten har genomförts utifrån kvalitativ metod och deduktiv ansats. En egenvårdsmodell har använts som teori och en kvalitativ analysmodell har använts i analysprocessen där 12 vetenskapliga artiklar har granskats. Resultat: Patienter med hjärtsvikt beskrev ett behov av att bland annat utforma strategier, ha ett socialt stöd och uppleva psykiskt välbefinnande för att förbättra upplevelsen av egenvård uttryckt från egenvårdsmodellens kategorier self-care maintenance, self-care monitoring och self-care management. Slutsats: Patienternas anpassning i vardagen, psykiska välbefinnande och sociala samhörighet påverkade egenvård. Sjuksköterskan kan utifrån litteraturöversikten få en ökad förståelse för individens upplevelser vilket förväntas påverka bemötandet och utformandet av den personcentrerade omvårdnaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)