Faktorer som påverkar sjuksköterskans vilja att vårda patienter med blodburen smitta : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: I det patientnära arbetet exponeras sjuksköterskor dagligen för kroppsvätskor. Det medför en risk för överföring av blodburna smittor såsom humant immunbristvirus (HIV), acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), hepatit B och hepatit C (HBV och HCV). Tidigare forskning påvisar att sjuksköterskans vilja att vårda patienter med blodburen smitta skiljer sig från patienter utan en blodburen smitta. Syftet med litteraturöversikten är att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans vilja att vårda patienter med blodburen smitta. I litteraturöversikten inkluderas åtta kvantitativa artiklar och en kvalitativ artikel. I artikelgranskningen analyseras likheter respektive skillnader enligt Fribergs analysmetod (2017 ss. 141-152). I resultatet identifieras 10 faktorer i 4 kategorier som inverkar på sjuksköterskans vilja att vårda patienter med blodburen. I kategorin Känsla av oro och rädsla att själv bli smittad uttrycker sjuksköterskor en underliggande oro och rädsla av att själv bli smittad. Kategorin Kunskapsnivå, utbildning och yrkeserfarenhet belyser att en hög kunskapsnivå inom området påverkar sjuksköterskans vilja att vårda patienter med blodburen smitta. Kategorin Ålder, civilstatus och familjestatus visar att äldre sjuksköterskor har en större motvilja att vårda denna patientgrupp jämfört med yngre sjuksköterskor. Den sista kategorin, Patientens smittväg och typ av blodburen smitta visar att en del sjuksköterskor har en motvillighet att vårda de patienter som har blivit smittade genom ett intravenöst missbruk. Litteraturöversikten visar att det land sjuksköterskan befinner sig i har en inverkan i deras vilja att vårda patienter med blodburen smitta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)