Att integrera hållbarhet i verksamheten : Hur företag hanterar ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Författare: Hanna Stoeckmann; Ella Söderstedt; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Titel: Att integrera hållbarhet i verksamheten- Hur företag hanterar ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter Författare: Ella Söderstedt & Hanna Stoeckmann Handledare: Jan-Olof Eriksson Bakgrund Global uppvärmning och klimatförändringar har ökat medvetenheten om företagens roll att främja hållbarhet. I Sverige förväntas företag arbeta med både ekologisk och social hållbarhet. Idag finns det flera lagar och regleringar kring hållbarhetsredovisning som omfattar företag med över 250 anställda och viss ekonomisk omfattning. Integreringen av hållbarhetsredovisning i årsredovisningar har tidigare varit vanlig bland stora börsbolag, och detta förväntas öka transparensen och underlätta för investerare att fatta informerade beslut baserade på företagens hållbarhetsprestanda. Samtidigt betonas vikten av ekonomisk hållbarhet för företagens överlevnad och anpassningsförmåga, och social hållbarhet blir alltmer efterfrågat av institutionella investerare. Syfte Syftet är att få en förståelse för hur fastighetsbolag arbetar med utmaningen att främja social och ekologisk hållbarhet samtidigt som deras vinstdrivande mål eftersträvas.  Metod  Denna studie har genomförts med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod genom intervjuer. I studien har fyra personer från tre allmännyttiga fastighetsbolag intervjuats. Studiens ansats är huvudsakligen deduktiv med inslag av en induktiv ansats. Empirisk analys Genom att studera institutionell logik och legitimitetsteorin har insamlad empiri analyserats och tolkats. Den empiriska analysen presenteras genom att förena empiri och analys för att generera en sammanhängande studie.  Slutsats Företag strävar efter att främja social och ekologisk hållbarhet, däremot är det vanligare att de marknadsför sitt arbete inom social hållbarhet för att skilja sig från andra företag. Det är viktigt för företagen att erhålla legitimitet och acceptans från samhället, och det finns variationer hur företag av olika storlek integrerar hållbarhetsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)