Bedömning ­ en komparativ studie om fem lärares bedömning i matematik år 1-3.

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Birgitta Lundblad; Lena Bergqvist; [2008]

Nyckelord: Bedömning;

Sammanfattning: ­Vad betyder begreppet bedömning för lärare? Fördelar och nackdelar?­Vad är det lärare bedömer i matematik och varför?­Vad anser lärare om skriftliga omdömen och i vilken mån används skriftliga omdömen?­Vad anser lärare om de nya målen och de nationella proven i åk 3?Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer och har, där vi i den mån de intervjuade ställt upp, använt oss avljudupptagning. Lärarna som vi har intervjuat bedömer väldigt allsidigt i matematik. De bedömer prov,diagnoser och när de rättar matematikboken, då ser de elevens automatisering av addition, subtraktion ochmultiplikation. Detta tydliggör elevens fakta och färdighetskunskaper. Genom matematiksamlingar, gruppsamtaloch enskilda samtal får lärarna en bild av hur eleverna arbetar med problemlösning och logiskt tänkande. Lärarnabedömer då elevens förståelse och förtrogenhet i matematik. Genom vår undersökning fann vi att de lärare medlängst yrkeserfarenhet och intresse har en klarare och tydligare struktur av vad bedömning innebär. I vårundersökning framkom det också att formativ bedömning används i större utsträckning än den summativa vilketvar en positiv överraskning. En lärare undervisar inte bara sina ämnen i klassrummet utan det handlar omutvecklingssamtal, föräldramöten, föräldrakontakter och bedömning av elever. Att vi behöver bedöma våraelever är en självklar sak i vår undervisning. Det är även viktigt att både elever och föräldrar är delaktiga i dennabedömning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)