”Kulturen sitter djupare än förnuftet” Om hur pedagoger kan arbeta med hedersproblematik 


Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar hedersproblematik där unga kvinnors röster är i fokus. I uppsatsen berättar fyra respondenter som själva levt eller fortfarande lever med hedersproblematik om sina liv och sina erfarenheter. Respondenterna har alla levt ett liv med inslag av hot och våld. De har begränsats i sin vardag och levt med en hotbild från den egna familjen. Även två skolkuratorer har intervjuats. Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om hur skolan och dess pedagoger bör agera när det kommer till elever som lever i en hedersrelaterad kontext. Frågeställningarna i uppsatsen behandlar främst hur skolan kan arbeta förebyggande mot hedersförtryck och respondenternas röster och åsikter kring vad de själva saknade i skolans bemötande när de behövde hjälp. Undersökningen har gjorts via kvalitativa forskningsintervjuer. I resultatet och analysen visar det sig bland annat att många av respondenterna hade önskat att pedagogerna i skolan ingripit tidigare och uppmärksammat de tecken de visat, samt att all personal de mött genom resans gång borde haft en kulturkompetens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)