Sökning: "Adrian Axemo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adrian Axemo.

  1. 1. Gymnasielärare och Matematik 1 : Åskådliggörande av gymnasielärares synpunkter på förändringarna i kursplanen för matematik 1 i Gy 2011

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Adrian Axemo; Per Stefanssson; [2013]
    Nyckelord :Läroplansreform; Gy 2011; matematik; matematiklärare; gymnasiet;

    Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att åskådliggöra hur gymnasielärare i matematik samtycker några utvalda förändringar i gymnasiereformen Gy 2011, främst i förhållande till kursen Matematik 1.Vi har undersökt detta genom intervjuer med sex matematiklärare på sex olika gymnasieskolor i Uppsala. LÄS MER