Sagostunden - tillfällen för lärande?

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Författare: [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning:Sagostund är en naturlig del på många förskolor, därför valde vi att fokusera på pedagogers medvetna lärandeoch hur det kan avspegla sig i sagostunden. Stämmer pedagogers tankar överens med hur de bedriversagostunden eller skiljer det sig åt? Vår utgångspunkt är forskning och litteratur om sagostundens betydelse, förbarns lärande. Vi har utgått ifrån skilda förskolor där vi har observerat och intervjuat pedagoger, tanken var attbelysa hur de agerade på fyra skilda förskolor. Utifrån vårt syfte har vi valt dessa fördjupningsfrågor: Hur använder pedagoger sagoläsning med barn i förskoleverksamheten?· Har pedagoger ett lärande syfte med sagoläsning vad är det i så fall och hur menar pedagoger att det tar· sig uttryck bland barn?Inledningsvis påbörjade vi observationerna vid två skilda tillfällen, som inträffade i anslutning till sagostunden.Pedagoger var inte i förväg medvetna om vårt syfte eller intervjufrågornas utformning, för att inte påverkaobservationen. De inleddes med samma utgångspunkter, på grund av att vi eftersträvade att utforska sammadelar, utifrån vårt syfte. Att utgå ifrån observation och intervju fann vi relevant, vilket medför att vi har möjlighetatt bedöma om pedagogers tankar avspeglar sig i sagostunden. Vi upptäckte att pedagoger utformar sagostundenpå skilda sätt, vilket ger oss rik variation av sagostundens karaktärer. Sagostunden varierades mellanavdelningarna genom teater, drama, flanosaga, massagesaga, språkpåse samt traditionsenlig läsning av bok.Pedagogers syfte var att medvetet utveckla barns språkkunskaper, ordförråd, matematik, läsriktning, fantasi, lugnstund samt hur barn fungerar i samhället. Pedagogers intentioner synliggjordes i sagostunden på varieradetillvägagångssätt, men i allmänhet agerar flertalet av dem enligt sina syften och mål samt att deras medvetnatankar stämde överens med observationer och intervjusvar. Dock påträffade vi att pedagoger inte hade klarasyften och mål, vilket kan ha konsekvenser för barns lärande, att de enbart blir aktiverade utan någotlärandesyfte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)