Vad är det jag ska förstå när jag läser? Inferenser i Lgr11 och i det Nationella provet i svenska, årskurs 3

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att kartlägga vilka typer av inferenser eleverna förväntaskunna göra inför Nationella provet i svenska, delprov B - läsa, i årskurs 3.Med hjälp av 30 elevsvar från Nationella provet i svenska, årskurs 3 från 2015 har jag utgåttfrån en jämförande kvantitativ analys mellan de två olika typer av frågor som förekommer påprovet. Vidare har jag använt mig av textanalys som en kvalitativ metod för att analysera läsbarheteni texten och synliggöra vilka typer av inferenser eleverna behöver behärska.Resultatet visar att eleverna i större grad svarar fel på frågor som kräver att de själva tolkarinformationen i texten, gör inferenser eller, som det även benämns, ”läser mellan raderna”.Analysen visar att både nödvändiga och elaborativa inferenser förekommer på provet även om eleverna inte nödvändigtvis fått undervisning kring dessa. Resultatet synliggör en diskrepansmellan Lgr11 och det Nationella provet då undervisning kring förmågan ”att läsa mellan raderna”tydliggörs först i målen för årskurs 4-6 men förmåga mäts redan i provet i årskurs 3.Lässtrategier ska, enligt Lgr11, ingå som en del i undervisningen i årskurs 1-3 men vilka strategierdetta innefattar framgår inte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)