Vävstolen - ute eller inne? : En undersökning om vävning och vävstolens vara eller icke vara på grundskolan

Detta är en M1-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Författare: Marie Rastborg; [2012]

Nyckelord: Kulturarv; slöjdundervisning; textillärare;

Sammanfattning:

Sammanfattning

 

Syftet med den här studien är att undersöka hur vanligt förekommande vävning i vävstol är i grundskolans textilundervisning, även att undersöka elevers uppfattningar om vävning och hur de agerade när de väver i vävstol. Det empiriska underlaget utgår från 30 postenkäter besvarade av textillärare från hela Sverige samt intervjuer och observationer av 13 elever i två slöjdgrupper på en skola i Stockholm. Undersökningen visar att 70 % av textillärarna har tillgång till vävstol i sin undervisning och drygt hälften av textillärarna tycker att det är mycket eller ganska viktigt med vävkunskaper, vilket får mig att tro att de som har svarat på enkäten är intresserade av vävning, vävstolens användande och fortlevnad. Flertalet av eleverna tyckte att det var ganska roligt att väva men också långtråkigt. Alla elever tyckte att det skulle finnas tillgång till en vävstol i en textilsal för de elever som vill väva ska ha möjlighet att göra det. Resultatet visar att eleverna i huvudsak arbetade koncentrerat med vävning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)