En bild säger mer än tusen ord : En kvalitativ studie om vad som väcker konsumenters intresse på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

Sammanfattning: Sociala medier är ett fenomen som växer sig större och blir alltmer förekommande världen över. En av de mest använda plattformarna är Instagram där människor genom bilder kan dela med sig av sin vardag och där företag får chansen att sprida sitt varumärke genom en visuell kommunikation. Idag är det mer utmanande än någonsin för företag att sticka ut med sina budskap på en marknad som blir alltmer mättad och det ligger stor vikt i att särskilja sig från sina konkurrenter. En av alla de branscher som detta berör är inredningsbranschen, där de visuella delarna är en viktig pusselbit för att lyckas inspirera och locka nya, samt nuvarande konsumenter på en digital marknad. Denna studie undersöker därför vilka visuella element i inredningsbilder från inredningsföretag inriktade mot en kundgrupp från Skandinavien och Norden på plattformen Instagram, som tilltalar och väcker mest intresse hos konsumenter samt hur dessa visuella element kan användas i praktiken. Syftet med studien är att studera vilka visuella element i inredningsbilder publicerade av inredningsföretagen Ellos, Rum21, Hemtex och Royal Design, som tilltalar den valda målgruppen; kvinnor i åldrarna 19–30 år, hur dessa företags visuella språk ser ut, samt om företagens intentioner stämmer överens med vad målgruppen upplever som tilltalande. För att besvara detta används teorier som semiotik, visuell retorik, digital marknadsföring, visuell kommunikation samt identitet.Studien har en kvalitativ ansats och har genomförts med bildanalyser på fyra olika bildmaterial, där ett inlägg per företag har valts ut. Studien har även genomförts med fem semistrukturerade intervjuer med den valda målgruppen kvinnor i åldrarna 19–30 år. En inledande enkätstudie utfördes och låg som grund för resten av arbetet. Analys av det utvalda bildmaterialet tillsammans med den tematiska analysen av de semistrukturerade intervjuerna visar att de främsta visuella elementen i inredningsbilder som tilltalar och väcker mest intresse hos den valda målgruppen är färgskalan, ljuset i bilden, den fotografiska vinkeln samt val av material. Dessa visuella element påverkar i hög grad vad konsumenterna får för associationer och upplevelser, vilket i sin tur bidrar till känslan som bilden förmedlar. Dessa bör användas samt implementeras på rätt sätt för att tilltala, där studien visar att företagens visuella språk till viss del stämmer överens med vad som tilltalar målgruppen i en visuell kommunikation. Den bristande aspekten ligger i att inredningsföretagen inte alltid har tillräckligt med insikt i vad konsumenterna kommer att associera och känna kring de valda visuella elementen samt dess kontext. Detta resulterar i att konsumenternas upplevelse av bilden inte speglar den känsla som företagen ämnar att förmedla. Detta leder vidare till att de visuella elementen förvirrar budskapet snarare än att förstärka det. Genom att använda de ovan nämna visuella elementen på rätt sätt, i kombination med varandra, så kan inredningsföretag stå ut i mängden där de lyckas tilltala samt inspirera konsumenten genom sina inredningsbilder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)