Faktorer som påverkar val av lägenhet : En studie om upplåtelseformer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

Sammanfattning: Vilka faktorer som påverkar valet av upplåtelseform var frågan som ställdes inför detta examensarbete. Bostadsmarknaden är en komplex marknad då särdragen med just bostadsmarknaden inte finns inom någon annan marknad. Ett exempel är att en bostad inte lätt kan ersättas mot någon likvärdig bostad. På den svenska bostadsmarknaden finns det fyra upplåtelseformer som är vanliga när det gäller lägenheter. Dessa är bostadsrätter, hyresrätter, kooperativa hyresrätter och ägarlägenheter. Denna undersökning bygger på att studera vilka faktorer som påverkar valet av upplåtelseform ur ett lägenhetsperspektiv. Faktorerna som har undersökts är vilka olika ekonomiska och juridiska omständigheter som kan påverka valet. Studien avgränsas till lägenheter och till statistisk inom Gävleborgs län. En kvalitativ metod har använts, där intervjuerna har genomförts per telefon och genom fysiska möten. De som har intervjuats har varit olika aktörer inom bostadsmarknaden såsom byggherrar och mäklare. Intervjuerna användes för att ta reda på aktörernas syn på bostadsmarknaden och dess olika upplåtelseformer. Statistik har även tagits fram för att kunna undersöka utbudet av de olika upplåtelseformerna inom Gävleborgs län. De slutsatser som kan dras utifrån resultatet om vilka faktorer som påverkar valet av upplåtelseform är att ägarlägenheter väljs i första hand då det är ett direkt ägande, vilket leder till en friare boendeform. Ägarlägenheter väljs även för att det är ett självständigt boende då ägaren inte är bunden till en förening eller liknande. Andra faktorer som påverkar att ägarlägenheter väljs är också att det anses som en investeringsmöjlighet. Utbudet av ägarlägenheter är dock litet. Bostadsrätters faktorer är att det är ett fritt ägande. Bostadsrättsföreningen är förvaltningsskyldig, vilket medför att föreningen sköter de stora ingreppen, till exempel fönster- och dörrbyten. Bostadsrätter kan också anses som en investeringsmöjlighet. Det finns ett relativt stort utbud av bostadsrätter. Kooperativa hyresrätters faktorer är liknade hyresrätternas, dock med en insats. Denna skiljer sig dock från bostadsrätters insats, då kapitalinsatsen här bara fungerar som pant och återbetalas vid en eventuell utflyttning. Hyresrätters faktorer är att de har en begränsad användning (renoveringsmöjligheter) och att hyresvärden förvaltar och underhåller lägenheten. Något startkapital behövs inte för att ”köpa” jämfört med övriga upplåtelseformer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)