Röntgensjuksköterskestudenters erfarenheter och upplevelser av lärande på verksamhetsförlagd utbildning.

Detta är en Magister-uppsats från

Författare: Jwaneh Taher Nezhad; [2022-02-09]

Nyckelord: Röntgen; student; lärandemiljö; VFU; handledning;

Sammanfattning: Bakgrund: Lärandemiljön på en röntgenavdelning är högteknologisk där patienterna undersöks och behandlas med begränsad undersökningstid samtidigt som personalen måste bjuda in patienten till att samtala, samarbeta och delta. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en stor och viktig del i studenternas utbildning där den teoretiska kunskapen ska knytas samman med den praktiska och förbereda studenterna inför deras framtida yrke. Röntgensjuksköterskans arbete omfattar en rad olika komponenter; från kontroll och hantering av den tekniska utrustningen till omhändertagande av patienten vilket betyder att lärandemiljön på en röntgenavdelning skiljer sig från den somatiska lärandemiljön. I nuläget finns det inte mycket forskning kring lärandemiljön för röntgensjuksköterskestudenter på VFU men det finns en del forskning kring lärandemiljön för sjuksköterskestudenter. Syfte: Syftet med examensarbetet är att beskriva röntgensjuksköterskestudenters erfarenheter och upplevelser av lärande på verksamhetsförlagd utbildning. Metod: Utifrån syftet valdes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Sju röntgensjuksköterskestudenter från ett lärosäte i Sverige ingick i arbetet. Materialet analyserades utifrån den meningsbärande metoden, där koder, subkategorier och kategorier formulerades genom att identifiera meningsbärande enheter. Resultat: Analysen som utgick från meningsbärande enheter resulterade i tre kategorier: Bemötandet från personalen, Den radiologiska miljön och Handledarens roll. Studenterna betonar vikten av att bli välkomnad av personalen under deras VFU. Studenternas upplevelse av den radiologiska miljön beskrevs bland annat utifrån patientflödet, tekniken, hjälpmedel såsom metodböcker samt skillnader och likheter på stora respektive små röntgenkliniker. Det framkom även vilken viktig och stor del handledaren hade för studenternas lärande, trivsel samt för uppfylles av kursmål. Även viktigt att få tiden att sitta med handledaren och reflektera över dagen samt planera inför morgondagen. Slutsats: Att studenten får en bra erfarenhet och upplevelse på sin VFU är viktigt för lärandet. Resultatet av examensarbetet visar tre faktorer som påverkat studenternas lärande: bemötandet från personalen, den radiologiska miljön och handledarens roll. Den viktigaste faktorn var handledaren och dennes roll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)