Sökning: "lärandemiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 351 uppsatser innehållade ordet lärandemiljö.

 1. 1. Funktionella lärare-elevrelationer: en balans mellan lärarens pedagogiska och personliga yrkesroll : En kvalitativ intervjustudie med gymnasieelever

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Felix Falk; Jennifer Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med föreliggande studie var att nå ökad förståelse gällande gymnasieelevers uppfattningar kring lärare-elevrelationer. De frågeställningar som formulerades för studien var följande:  Hur uppfattar och beskriver gymnasieeleverna funktionella respektive dysfunktionella lärare-elevrelationer?  Vilka faktorer anser gymnasieeleverna kan påverka lärare-elevrelationer?  Vilka uppfattningar kring gränser mellan lämpligt och olämpligt inom personliga lärare-elevrelationer finns bland gymnasieeleverna?  Metod Denna studie hade en kvalitativ ansats och datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer med sju gymnasieelever från tre olika städer i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Undervisning i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om undervisning och barns inflytande i förskolan 

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Negar Samadi; Silnvan Youssef; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om undervisning samt deras beskrivningar av hur de praktiskt arbetar med undervisning i förskolan och hur de beaktar barns inflytande i denna. De forskningsfrågor studien utgår ifrån är, vad betyder undervisning för förskollärarna? Hur skapas förutsättningar för barns inflytande i undervisningen enligt förskollärarna?  Forskningens metodologiska utgångspunkt är kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sju olika förskollärare som har ansvar för undervisning på sin avdelning. LÄS MER

 3. 3. Lek, lärandemiljö och flerspråkighet : En observationsstudie av flerspråkiga barns strategier för att ansluta sig till leken i förskolan samt av förskolepersonals arbete med inkludering av flerspråkiga barn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Zainab Azad; Isabell Sjögren; [2021]
  Nyckelord :Artefacts; Inclusion; Joining; Multilingualism and Preschool; Anslutning; Artefakter; Flerspråkighet; Förskolan och Inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra vilka strategier barn med annat modersmål än svenska använder för att ansluta sig till lek i förskolan samt vilka strategier förskolepersonal använder för att inkludera flerspråkiga barn i förskolan. Syftet är också att öka kunskapen om leken och den pedagogiska utomhusmiljöns betydelse för inkludering av barn med annat modersmål än svenska i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Språkstörning i grundskolans tidiga år : En studie om lärares uppfattning om kartläggning och undervisning av elever i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Rita Blomqvist; [2021]
  Nyckelord :Språkstörning; språkutveckling; förskoleklass; lärandemiljö; anpassningar; kartläggning; specialundervisning;

  Sammanfattning : Språkstörning är ett komplext begrepp som innefattar flera olika svårigheter. Svårigheterna kan drabba enbart förståelsen eller produktionen av språk. Ju fler nivåer som är drabbade, desto gravare är språkstörningen. LÄS MER

 5. 5. Att räkna med bråk : Samband mellan matematikångest, konflikter och dess hantering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Louise Sehlstedt; [2021]
  Nyckelord :Classroom conflicts; Conflict management; Learning environment; Math anxiety; Klassrumskonflikter; Konflikthantering; Lärandemiljö; Matematikångest.;

  Sammanfattning : I en multimetodial studie kombinerades kvalitativa enkätundersökningar om konflikthantering, riktade till matematiklärare, med kvantitativa enkätundersökningar om konfliktfrekvenser och matematikångest, riktade till deras klasser, för att belysa om frekvensen av klassrumskonflikter och dess hantering har ett samband med matematikångest. Sex lärare deltog tillsammans med totalt 201 elever, fördelat på elva klasser på högstadiet och gymnasiet. LÄS MER