Sökning: "lärandemiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 299 uppsatser innehållade ordet lärandemiljö.

 1. 1. Att skapa motivation för matematik i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Espelund; Marika Knutsson; [2019]
  Nyckelord :classroom; mathematics; motivation; primary school; student; teacher;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att utifrån vetenskapliga källor belysa viktiga faktorer för hur läraren ska verka för att skapa motivation hos lågstadieelever inom matematikämnet. Sökprocessen skedde i flertalet elektroniska databaser, varpå vi använde oss av framtagna sökord. LÄS MER

 2. 2. Inkludering i klassrummet : Lärarnas syn på att inkludera barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linn Feli; Maria Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :inkludering; lärare; elever i behov av särskilt stöd; strategier; problematik.;

  Sammanfattning : I denna studie var syftet att få en förståelse hur inkludering tas i beaktning utifrån lärares erfarenheter. Vår frågeställning var hur lärare inkluderar elever i undervisningen framförallt elever i behov av särskilt stöd. Vår andra frågeställning syftar på om det finns hinder kring inkludering av elever i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 3. 3. Ett spelifierat lärande med koppling till samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emil Gullstrand; Dennis Wollmer; [2019]
  Nyckelord :Gamification; Spelifiering; Motivation; Stimulans;

  Sammanfattning : I denna studie har vi redogjort för vad spelifiering är och hur det går att applicera i en lärandemiljö för att motivera och engagera elever. Vi har tagit avstamp i en rapport från Skolinspektionen som visar på att elever i dagens skola lider av brist på stimulans och stöd. LÄS MER

 4. 4. Att uppleva historia genom skönlitteraturen: En kvalitativ studie om lärares syn på användning av skönlitteratur i förhållande till utveckling av ett historiemedvetande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maja Hägermyr; Neressa Ödman; [2019]
  Nyckelord :Historiedidaktik; Historiemedvetande; Historieundervisning; Narrativ kompetens; Skönlitteratur;

  Sammanfattning : Att utveckla elevers historiemedvetande är en central utgångspunkt i kursplanen för historia. Samtidigt ger skolmyndigheter och lärare uttryck för svårigheten med att lära ut och utvärdera historiemedvetande, och lyfter främst problematiken med att förena de didaktiska frågorna ”varför” och ”hur”. LÄS MER

 5. 5. Att stödja elever med matematiksvårigheter grundade i emotionella blockeringar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emmy Käller Jens; [2019]
  Nyckelord :känslomässiga blockeringar; lärarstöd; matematiksvårighet; pseudo-dyskalkyli;

  Sammanfattning : Det finns elever som uttrycker matematiksvårigheter som grundar sig i emotionella blockeringar, så kallat pseudo-dyskalkyli, och upplever starka oros- och ångestkänslor när de möte matematik. Enligt skollagen har läraren en skyldighet att stödja elever med svårigheter. LÄS MER