Sökning: "lärandemiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 372 uppsatser innehållade ordet lärandemiljö.

 1. 1. Röntgensjuksköterskestudenters erfarenheter och upplevelser av lärande på verksamhetsförlagd utbildning.

  Magister-uppsats,

  Författare :Jwaneh Taher Nezhad; [2022-02-09]
  Nyckelord :Röntgen; student; lärandemiljö; VFU; handledning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lärandemiljön på en röntgenavdelning är högteknologisk där patienterna undersöks och behandlas med begränsad undersökningstid samtidigt som personalen måste bjuda in patienten till att samtala, samarbeta och delta. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en stor och viktig del i studenternas utbildning där den teoretiska kunskapen ska knytas samman med den praktiska och förbereda studenterna inför deras framtida yrke. LÄS MER

 2. 2. Motivation för lärande i några av Skolverkets moduler i matematikdidaktik för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Erik Norell; [2022]
  Nyckelord :moduler; matematikdidaktik; kompetensutveckling; motivation; drivkrafter; matematik; dokumentstudie; tematisk analys; självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Motivation till att lära är viktigt i skolan. Trots det så nämns ordet motivation varken i skollagen, läroplanen för gymnasiet eller ämnesplanen i matematik. LÄS MER

 3. 3. Urbana studierum : länken mellan två campusnoder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Vilma Videhult Lagerstedt; Emma Ottosson; [2022]
  Nyckelord :Student city; Urban university; Malmö; Learning; Campus; Social sustainability; Urban development; Environment and behavior; Learning environments; Studentstad; Stadsuniversitet; Malmö; Inlärning; Campus; Social hållbarhet; Stadsutveckling; Miljö och beteende; Lärandemiljöer;

  Sammanfattning : Skolåret 2021/ 2022 blev Malmö utnämnd till Årets studentstad med motiveringen“Det är en stad att leva och trivas i både innan, under och efter sina studier ochstudenterna ses som en självklar del av stadens utveckling” (SFS, 2021). Samtidigtvill Malmö Stad tillsammans med Malmö universitet utveckla studentstaden Malmö,och ställer sig frågan hur denna förändring och förbättring skulle kunna se ut. LÄS MER

 4. 4. "Mina egna misstag är oftast det absolut bästa sättet, att det här funkade inte." : En studie om utvecklingsinriktat lärande inom ett HR-team

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tove Hiller; Frida Wahlberg; [2022]
  Nyckelord :Development-oriented learning; double-loop learning; learning environment; Utvecklingsinriktat lärande; double-loop lärande; lärandemiljö;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur medarbetares utvecklingsinriktade lärande tar sig uttryck inom ett HR-team, och vilka faktorer som för individen upplevs som de viktigaste förutsättningar för att utvecklingsinriktat lärande ska ske. De frågeställningar som besvaras är hur det utvecklingsinriktade lärandet tar sig uttryck hos medarbetaren, samt vilka interna och externa förutsättningar som medarbetaren upplever underlättar för att ett utvecklingsinriktat lärande ska uppstå. LÄS MER

 5. 5. När rädslan för det som är annorlunda skapar utanförskap : – En kvalitativ text- och bildanalys av författaren Mats Strandbergs och illustratören Sofia Falkenhems bokserie Monstret Frank (2019)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Nederman; Helen Österman; [2022]
  Nyckelord :Värdepedagogik; värdegrundsarbete; barnlitteratur; högläsning; sociokulturellt perspektiv; hermeneutiskt perspektiv; boksamtal;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilken didaktisk potential bokserien Monstret Frank (2019) har med utgångspunkt i skolans värdegrundsarbete. Undersökningen baseras på en kvalitativ bild- och textanalys där vi utgått från läsarens tolkning av bokserien. LÄS MER