Jämförelse av monteringssätt för solpaneler med olika lutning och riktningar i Sverige

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

Författare: Anton Strandberg; [2016]

Nyckelord: Solpaneler; vertikal fasad.;

Sammanfattning: Energiproduktionen för solpaneler har stora variationer beroende på dess monteringssätt. Målet med denna rapport är att presentera och jämföra skillnaderna i potential hos solpaneler i Sverige monterade på tak och på vertikal fasad med olika riktningar, söder, sydväst, sydöst, väst och öst, vilka presenteras i form av grafer och diagram. Genom datainsamling från en uppsamlingssida för data från solpaneler som heter Sunny Portal och simuleringsprogrammet Valentin Software PV'SOL premium kan den elektriska energi producerad av solcellerna sammanställas och presenteras. För att få en relevant jämförelse har produktionen omräknats till antalet kilowattimmar producerad per installerad effekt i kilowatt. För att besvara frågeställningen har de olika data sammanställts och jämförts i de olika årstiderna för att ge en bra bild över hur produktionen varierar mellan tak- och fasadmonterade solpaneler. Produktionen månad för månad under ett års tid behandlas också, men på grund av bristande datamängd finns endast ett år av riktig produktion. För att komplettera denna brist används simulerade värden också i jämförelsen för att undvika att förvirring uppstår från alltför stora avvikelser från normalen inte uppfattas. Trots den bristande datamängden har undersökningen tydligt lyckats visa på de karaktäristiska för- och nackdelarna hos de olika monteringsalternativen, både från anläggningsägarens och från samhällets perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)