BMI för att upptäcka fetma : en litteraturundersökning

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Sammanfattning:

Bakgrund: Prevalensen av fetma har ökat globalt de senaste decennierna. Fetma är associerat med förhöjd risk av sjukdomar. BMI används omfattande för att diagnostisera fetma. BMI:s sensitivitet att diagnostisera fetma hos vuxna har rapporteras vara runt 50 %.Syfte: Att undersöka BMI:s sensitivitet och specificitet i studier som jämfört BMI och kroppsfettprocent hos vuxna. Metod: Litteratursökning på MEDLINE som innefattar artiklar publicerade från och med 01-01-2010 till och med 20-12-2015. Sökord : “body mass index” AND “body composition assessment” AND overweight AND obesity AND body composition AND BMI. Studierna metodologiska kvalitet graderades. Resultat: Sökningen resulterade i tolv studier med data från arton stycken olika populationer/patientgrupper. BMI:s sensitivitet varierar från 26 % till 91 %. Referensmätmetoder för kroppsfett var DXA, BIA eller Kaliper.Slutsats: BMI:s sensitivitet skiljer sig markant mellan olika populationer och patientgrupper vid diagnostisering av fetma definierat som förhöjd andel kroppsfett jämfört med DXA, BIA och Kaliper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)