"Hela mitt liv har jag sagt att jag ligger runt" En studie om asexualitetens innebörd och dess relation till den obligatoriska sexualiteten

Detta är en Master-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Asexualitet som begrepp är förhållandevis outforskat och omgärdas av många frågor, varför syftet med denna uppsats varit att belysa såväl asexualitetens innebörd som upplevelsen av att vara asexuell i ett samhälle där uttryckandet av sexualiteten ses som en avgörande del av individens hälsa och välmående. Inför denna uppsats har nio självidentifierade asexuella personer i åldrarna 18 till 45 år intervjuats och vägledande frågor i arbetet är; Hur beskriver informanterna asexualiteten och dess innebörd? Hur har informanternas individuella process till att anamma begreppet asexuell sett ut? Hur upplever informanterna att omgivningen bemöter/har bemött deras asexualitet, samt vilken uppfattning upplever de att omgivningen har kring asexualitet i stort? Påverkas informanterna av den obligatoriska sexualiteten som normsystem och hur återspeglas detta i så fall i deras berättelser?Studien visar att asexualitet är ett komplext begrepp som innefattar såväl individualism som mångfald. Asexuella personer möter en misstro och ett ifrågasättande från omgivningen utifrån ett antagande om en essentiell sexualitet, vilket återspeglar den obligatoriska sexualiteten som normsystem. Informanterna efterfrågar en förståelse för asexualitetens existens och en acceptans för att behovet av sexuella uttryck ser olika ut för alla människor. Vidare framkommer parallella beskrivningar av asexualiteten, som å ena sidan medfödd och inneboende del av individen och å andra sidan som någonting rörligt och i högsta grad föränderligt, vilket kan relateras till de normer som påverkar synen på asexualitet och andra icke-sexuella uttryck. Då dessa uttryck existerar, oavsett om de beskrivs som perioder av bristande lust eller livslång asexualitet, finns det ett värde i att bredda synen på såväl sexualiteten som asexualiteten. Detta då ett breddande kan skapa bättre förutsättningar för välmående i relation till såväl asexualiteten som sexualitetens föränderlighet under livets gång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)