När en person uppkopplas, förändras deras värld. Men när allt är uppkopplat förändras hela vår värld. : - En studie om behovet av Internet of Things och hur det påverkar kundvärde.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Digitaliseringen har bidragit till stor utveckling av internetanvändningen och förändrat vår men även företagens vardag. En relativt nya och ökande teknologisk lösning kallat Internet of Things (IoT), förväntas erbjuda transformerade lösningar för verksamheter och privatpersoner. IoT innebär att människor, maskiner och fysiska objekt sammankopplas via internet. IoT gör att företag kan möta men även överträffa kundernas behov och förväntningar. En avancerad teknologisk lösning kan även genererar motsatt effekt på marknaden. Därför måste företag förstå om tekniken genererar i ett ökat kundvärde eller om den endast skyndar på en redan snabb och stressig vardag. Syftet med studien är därför att skapa förståelse för hur internetuppkopplade produkter kan generera kundvärde. När en produkt utvecklas är det väsentligt att förstå vad som skapar kundvärde och kundnöjdhet. Produktfunktioner är en del av produkten, och används för att differentiera sig på marknaden, skapa konkurrenskraft och skapa kundvärde. Genom IoT kan bland annat produkter styras och kontrolleras på distans, samtidigt som data och rörelsemönster kan registreras och analyseras. IoT kan sedermera användas för att underlätta vardagen och skapa ett kundvärde. Studien har baserat sig på en abduktiv metodologisk ansats. För att samla in empiriskt material har forskarna bedrivit deltagande observationer och ostrukturerade intervjuer. Grounded theory har använts som analyssätt av det kvalitativa materialet. Utifrån studien har forskarna kommit fram till att det finns ett behov av internetuppkopplade produkter samt att samhället blir mer influerat av IoT. Däremot är IoT inte är ett konstant behov. Teknologin måste anpassas utefter kundernas behov för att inte skapa förvirring. Av studien visar det sig även att IoT kan generera ett kundvärde genom att slutanvändarna kan få större kontroll och information gällande deras arbete. Styrningen kan generera ett vagt kundvärde. Studien påvisar även ett värde i att få bättre återkoppling med hjälp av IoT. Det fanns även ett kundvärde i att sammankoppla enheter för att få information tillgänglig på ett enklare sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)