Leddjurssammansättningen i kenyanska majsfält : vilken inverkan har altitud och push-pull på rovdjurssamhällen?

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Ecology

Författare: Johanna Viker; [2021]

Nyckelord: altitud; diversitet; Kenya; majs; push-pull; rovdjur;

Sammanfattning: Samodling med push-pull används inom majsodling som växtskyddsstrategi mot skadegörande fjärilslarver. Genom att erbjuda alternativa resurser och gynnsamt mikroklimat kan systemet skapa förutsättningar för att gynna rovlevande leddjur som utför biologisk bekämpning på skadedjuren. Lite är i nuläget känt om altitudens inverkan på rovdjurssamhällen i dessa odlingssystem. I den här studien undersöks hur altitud och odlingssystem med push-pull eller samodling av bönor påverkar rovdjurssamhällenas diversitet, jämnhet och sammansättning. Leddjur infångades på försöksfält i Kenya på olika altituder och i de två olika odlingssystemen. Shannons diversitetsindex (H) och jämnhet (EH) beräknades för de olika fälten, och en GLMM modell användes för att undersöka effekten av olika parametrar på diversitet och jämnhet. Resultaten visar ingen effekt av odlingssystemen på de beroende variablerna H och EH, men däremot en signifikant minskning av H och EH vid 1650 m ö.h. Den totala abundansen var fortsatt hög vid 1650 m ö.h. trots minskad diversitet. Två myrsläkten som på lägre altituder förekommit i låg abundans dominerade på 1650 m ö.h. Myrsläkten utgjorde majoriteten av totalabundansen hos alla samhällen. Den likvärdiga effekten av odlingssystemen på rovdjurssamhällena kan bero på att de erbjuder liknande resurser. Den lägre diversiteten på 1650 m ö.h. kan innebära försämrad kapacitet för rovdjurssamhället att utöva biologisk bekämpning av skadegörande fjärilslarver. Datamaterialet kunde hanterats noggrannare för att ge tydligare svar på eftersökta frågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)