Arbetskraft från tredjeland - Ett naturligt experiment av reformens efftekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Författare: Malin Hellström; Jeanette Larsson; [2014-09-12]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den 15 december 2008 genomfördes en reform för arbetskraftsinvandring från tredje land i Sverige. Syftet med förändringen är att underlätta rekrytering utanför EU/EES och Schweiz för att minska bristen på arbetskraft. Genom att förenkla och utveckla systemet till ett av de mest öppna i världen, hoppas man locka till sig fler arbetare för att minska underskottet på arbetsmarknaden. Tidigare forskning visar att en reform som minskar restriktioner för inträde till landet, generellt kommer att resultera i ett ökat inflöde av migranter. I denna uppsats undersöks, med hjälp av en ekonometrisk analys, om Sveriges reform av arbetskraftsinvandring gett en positiv effekt på antalet migranter som ansöker om ett arbetstillstånd. I den ekonometriska analysen används panel data, med data från före och efter reformen. Tidsserien sträcker sig mellan år 2000 till 2012 och innehåller således data från nio år innan och fyra år efter reformen. Utifrån migrationsteorier har sedan ett antal variabler, som fångar upp eventuella utomstående effekter, tagits fram. Resultatet av analysen visar att reformen har gett en positiv effekt på antalet arbetsmigranter som ansöker om tillstånd för att få arbeta i Sverige, vilket även stöds av valda teorier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)