Upplevelsen av att samtala med föräldrar vars barn har övervikt eller fetma

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Abstrakt Övervikt och fetma är ett samhällsproblem och har ökat bland barn och ungdomar i hela världen. Tidigare har övervikt och fetma betraktats som ett problem i höginkomstländer men är idag lika vanligt i låginkomstländer. Barn med övervikt eller fetma löper större risk att drabbas av följdsjukdomar. Övervikt är en riskfaktor som kan leda till fetma. Fetma däremot är en sjukdom. BVC-sköterskans uppgift är att främja barns hälsa och utveckling samt förebygga ohälsa. Det främjande arbetet innebär att stödja hela familjen och informera om riskfaktorer som kan leda till övervikt och fetma. Genom att upptäcka övervikt eller fetma i tidigt skede kan BVC-sköterskan jobba förebyggande. Syftet med studien var att undersöka BVC-sköterskans upplevelse av att samtala med föräldrar vars barn har övervikt eller fetma. Metoden är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Datamaterialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys utifrån en modell som är beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Resultatet resulterade i två kategorier och sex underkategorier. Det kategorier som framkom var: En svår balansgång och pedagogisk arbetsmetod. Kategorin en svår balansgång består av underkategorierna: Föräldrar känner sig kritiserade, olika kulturella aspekter samt skuld och skam. Kategorin pedagogisk arbetsmetod består av underkategorierna identifiera övervikt och fetma, undervisning om mat och rörelse samt motivera till förändring. Konklusion, samtal om övervikt och fetma med föräldrar är ett känsligt ämne. Samtalen underlättades genom användning av hjälpmedel som tillväxtkurvan, BMI eller bildmaterialet, Grunda Sunda Vanor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)