Att vårdas i slutenvård för anorexia nervosa : Patienters upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Det finns olika sorters ätstörningar. Bland dessa är anorexia nervosa den allvarligaste. Sjukdomen drabbar mest unga kvinnor men även unga män kan insjukna. Anorexia nervosa påverkar patienternas kroppsuppfattning negativt vilket resulterar i att de svälter sig och/eller tränar frenetiskt. Syfte: Syftet var att beskriva patienter med anorexia nervosas upplevelser av omvårdnaden under slutenvård. Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats valdes som metod för att svara på studiens syfte. Resultat: Det framkom fem teman ur analysen, dessa är; ”Vikten av den goda relationen”, ”En objektifierad omvårdnad”, ”Vikten av stöd”, ”Känsla av att vara övervakad” samt ”Vikten av att uppleva delaktighet”. Dessa teman beskriver patienternas upplevelser av omvårdnaden inom slutenvård. Konklusion: Patienterna upplevde omvårdnaden som både positiv och negativ. Det hade stor betydelse för patienterna om de upplevde en god relation till sjuksköterskorna. För att kunna övervinna sjukdomen var det viktigt att patienterna kände sig delaktiga i omvårdnaden. Att patienterna fick känna sig som unika personer var också något som hjälpte dem att återhämta sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)