Botten upp, sa sjuksköterskan!

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Klara Edhag; Per Isberg; Niclas Wettergren; [2020]

Nyckelord: Business and Economics;

Sammanfattning: Sammanfattning Examensarbetets titel: Botten upp, sa sjuksköterskan! Seminariedatum: 5 Juni 2019 Ämne/kurs: FEKH99, Examensarbete i Entrepreneurship and Innovation Management på kandidatnivå, 15 HP Författare: Klara Edhag, Per Isberg & Niclas Wettergren Handledare: Hans Landström Nyckelord: Innovation management, Inkrementell innovation, sjuksköterskor, EDI, Organisationskultur Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap gällande sjuksköterskors möjligheter till arbete med inkrementella innovationer. Studien ämnar till att ur sjuksköterskans perspektiv undersöka hur och om arbetet med inkrementella innovationer på ett svenskt sjukhus fungerar och utifrån detta ge förslag på hur innovationsprocessen kan förbättras. Metod: Metoden i uppsatsen är av kvantitativ metod och syftet uppnås genom en elektronisk enkätundersökning. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska utgångspunkten ligger i ett flertal modeller som berör innovation management. Dessa modeller har sammanfattats i ett teoretiskt ramverk, med stöd av annan teori gällande kultur, ledarskap, motivation och förslagssystem. Empiri: Studieobjektet är ett svenskt sjukhus och respondenterna är sjuksköterskor. Här redovisas de svar som enkätundersökningen resulterade i. Resultat: Uppsatsen visar att sjuksköterskor har idéer och innovationer de vill implementera men att ett det till viss del uppstår problem i informationsutbytet med mellanchefer. Något som skulle kunna lösas av ett välintegrerat förslagssystem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)