Sökning: "Niclas Wettergren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Niclas Wettergren.

  1. 1. Botten upp, sa sjuksköterskan!

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Klara Edhag; Per Isberg; Niclas Wettergren; [2020]
    Nyckelord :Business and Economics;

    Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Botten upp, sa sjuksköterskan! Seminariedatum: 5 Juni 2019 Ämne/kurs: FEKH99, Examensarbete i Entrepreneurship and Innovation Management på kandidatnivå, 15 HP Författare: Klara Edhag, Per Isberg & Niclas Wettergren Handledare: Hans Landström Nyckelord: Innovation management, Inkrementell innovation, sjuksköterskor, EDI, Organisationskultur Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap gällande sjuksköterskors möjligheter till arbete med inkrementella innovationer. Studien ämnar till att ur sjuksköterskans perspektiv undersöka hur och om arbetet med inkrementella innovationer på ett svenskt sjukhus fungerar och utifrån detta ge förslag på hur innovationsprocessen kan förbättras. LÄS MER