Hela dagen lång? : -Innebörden av etiska värden och normer för förskolepedagoger samt deras uppfattning av barns lärande av dessa

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Pedagoger har ett uppdrag som innebär att de ska arbeta med etiska värden och normer i förskolan. I detta arbete spelar pedagogers förhållningssätt och uppfattning av barns lärande en stor roll.     Vårt syfte med denna c-uppsats är att ta reda på innebörden av etiska värden och normer för förskolepedagoger samt hur de uppfattar att barn lär sig dessa. Forskningsfrågorna är: Vad innebär etiska värden och normer för pedagoger i förskolan? Hur lär barn etiska värden och normer enligt förskolepedagogerna och finns det speciella pedagogiska arbetsmetoder för detta arbete?     Vår undersökning grundar sig på en kvalitativ intervjustudie, som har genomförts med tio pedagoger på fem olika förskolor.     Av resultatet framkommer det att forskningsfrågan om innebörden av etiska värden och normer var en väldigt svår och komplex fråga för pedagogerna att besvara då etiska värden och normer består av så oerhört mycket som kan delas in i många olika begrepp och synsätt. Samspel och kommunikation är dock av stor betydelse för pedagogernas syn på etiska värden och normer samt hur barn lär dessa.    Speciella pedagogiska arbetsmetoder i barns lärande av etiska värden och normer förekom i två av förskolorna men användes inte alltid, de fanns dock med i deras förhållningssätt. I arbetet med barns lärande av etiska värden och normer delas läroplanen upp i mindre delar för att konkretiseras och göra barns lärande av värden och normer meningsfullt. Detta var den arbetsmetod alla var överens om.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)