Könskodade jobbannonser,snarare en regel änett undantag : - En studie av jobbannonser i den svenska mediebranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Författare: Erik Östlund; [2018]

Nyckelord: Mediabranschen; könskodning; jobbannonser;

Sammanfattning: Denna studie har undersökt om jobbannonser i den svenska mediebranschen är könskodade, och i så fall hur denna könskodning kommer till uttryck. Anledningen till att jag valde att studera mediebranschen är för att media är idag en stor del av mångas liv och har stor påverkan på oss och det samhälle vi lever i. Statistik visar på att mediebranschen är, likt den övriga svenska arbetsmarknaden segregerad både horisontellt och vertikalt, kvinnor och män arbetar inom olika områden och männen sitter oftare på ledande positioner. Jämställdhet är bland de största samhällsfrågorna vi har idag, därför är det intressant att undersöka hur en bransch som media arbetar med denna fråga. Tidigare forskning visar på att könskodade jobbannonser är vanligt förekommande vilket i sin tur påverkar vilka kandidater som söker tjänsterna, och har därmed effekt på könsfördelningen inom branscher. Studien består av en diskursanalys av 40 jobbannonser från kvinnodominerande och mansdominerade tjänster. Resultatet från studien visar på att könskodning är vanligt förekommande i jobbannonserna, och att när det kommer till tekniska tjänster är det mer vanligt med kvinnligt könskodade jobbannonser än manligt. Anledningen till detta kan vara att företag strävar efter att jämna ut könsfördelningen inom detta område. Resultatet visade också att vissa könskodade ord används betydligt mer frekvent än andra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)