Självspridning av Pinus contorta : en litteraturstudie av contortatallens självspridning

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

Sammanfattning: Pinus contorta fördes in i Sverige för ett mer storskaligt brukande under 1970-talet för att fylla den förutspådda virkessvackan. Contortan importerades från Nordamerika och är idag Sveriges tredje största barrträd, då den är planterad på ca 600 000 ha. Studier av contortan hade visat att dess kottar var serotina, vilket betyder att de är kådslutna och kräver hög värme för att öppna sig. Det som dock inte tagits i så stor beaktan vid införandet i Sverige var att contortan även producerar icke-serotina kottar och att själva kottproduktionen startar redan vid 5 - 10 års ålder. Det som senare visat sig i flertalet länder, till exempel på Nya Zeeland, var att contortan har en stor förmåga att självsprida sig på störda marker och att den höga värmen som krävs för att kottarna ska öppna sig uppnås om kottarna befinner sig på eller så nära som 30 cm från marken. Kunskapsluckan kring självspridning av contortan i Sverige är ganska stor eftersom få studier i ämnet har utförts, vilket ledde till att vi i denna litteraturstudie ville försöka sammanfatta det som finns studerat sedan tidigare och försöka skapa en bild av contortans invasiva beteende. I de studier som gjorts har det visat sig att contortan kan sprida sig på i stort sett alla marker, även på impedimentmarker, vilket kommer bli ett problem i framtiden om vi ska kunna bevara våra skyddsvärda biotoper utan exotiska trädslags inblandning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)