Anhörigas upplevelser av palliativ vård i hemmet

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Palliativ vård i hemmet har blivit alltmer vanlig. Anhöriga/närstående är de personer som står närmast patienten och som spelar en betydelsefull roll i palliativa vården i hemmet. Det är viktigt för sjukvården med kunskap om anhörigas upplevelser av palliativ vård i hemmet för att kunna ge adekvat stöd. Syfte: att beskriva anhörigas/närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet. Metod: en systematisk genomförd litteraturstudie med meta-aggregation av 15 kvalitativa artiklar utfördes. Huvudresultat: Resultatet visade att det var tillfredställande att kunna möjliggöra palliativ vård i hemmet då detta var en föredragen plats. I samband med vården upplevde anhörigvårdare rädsla, ensamhet och ansvar. Resultatet visade också att anhörigvårdarna värdesatte stöd från familj, samhället, sjukvården och stöd de fann i deras tro. Sjukvården bidrog till känslan av trygghet. Annat betydelsefullt stöd var avlastning, då den ingav tid för återhämtning. Vardagligt och tydligt språk i kommunikationen minskade riskerna för att missförstånd skulle uppstå. Inom vissakulturer sågs palliativ vård i hemmet som en självklarhet, att det är något som görs utan betänkligheter. Slutsats: Anhöriga har en betydelsefull roll inom palliativ vård i hemmet. Eftersom palliativa patienter önskar tillbringa sina kvarvarande dagar i hemmet, vill anhöriga uppfylla detta. Även om anhörigvårdare ser vårdandet av sin familjemedlem som en skyldighet och gör det av kärlek, så är vårdandet påfrestande. Vårdprocessen medför blandade känslor samt olika hinder och för att orka fullfölja åtagandet är det viktigt för anhöriga att uppleva stöd från omgivningen samt hitta ett sätt att hantera situationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)