Känsliga kvinnor & drivna män : En genusinriktad studie av Aftonbladets och TT Spektras Melodifestivalbevakning 2011

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

Sammanfattning:

Medier är i dag en stor informationskälla. Därmed är medierna också medskapare av verkligheten, inklusive genus - även kallat socialt kön. I denna uppsats analyserar jag 19 artiklar med bilder från Aftonbladet och TT Spektra. Ämnet är den svenska musiktävlingen Melodifestivalen och artiklarna handlar om både kvinnor och män i liknande situationer. Texterna kan tänkas ha lockat många läsare, eftersom tv-programmet Melodifestivalen har höga tittarsiffror.

Uppsatsens primära syfte är att undersöka hur TT Spektra och Aftonbladet konstruerar genus, i sin bevakning av Melodifestivalen 2011. Jag vill också ta reda på om nyhetsbyråns respektive kvällstidningens representationer av genus skiljer sig sinsemellan, och i så fall hur.

Undersökningens metod är diskursanalys. Den har utförts enligt Peter Berglez tillämpning av Teun A. Van Dijks analysschema. Jag redogör även för tillhörande huvudbilder, med utgångspunkt i fem manifesta egenskaper som tas upp i den teoretiska ramen.

Den teoretiska ramen behandlar genus, diskurs, socialkonstruktionism, makt och stereotypa representationer. Den formas av Madeleine Kleberg, Anja Hirdman, R.W. Connell, Teun A.Van Dijk och Hillevi Ganetz med flera.

Slutsatsen är att både Aftonbladet och TT Spektra visar upp genusstereotypa framställningar av kvinnor och män, i dessa artiklar. De manliga artisterna framställs ofta som starka, drivna experter och de kvinnliga artisterna framstår oftare som passiva, "vanliga" personer, som ler på bild och nämns vid bara förnamn. Hos TT Spektra fanns några artiklar som inte lär reproducera användningen av dominerande genusdiskurser i samhället. Några avviker så mycket från stereotypen att de kan tänkas omforma genusdiskurserna. Samtliga Aftonbladetartiklar i analysen visade dock upp mer eller mindre starka genusstereotypa framställningar av kvinnor och män.

___________________________________________________________________

Nyckelord: Genus i medier, stereotyp, diskurs, Melodifestivalen 2011

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)