Stereotypa killar och stigmatiserade tjejer : Cannabisanvändande bland universitetsstudenter utifrån ett genusperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Författare: Sofia Halmkrona Hed; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie genomfördes under våren 2017 inom ramen för examensarbete i Sociologi vid Luleå tekniska universitet (Ltu). Studiens syfte har varit att undersöka varför män använder cannabis i högre utsträckning än kvinnor. Detta har gjorts med bakgrund av en drogvaneenkät som skickades ut till programstudenter vid Luleå Tekniska Universitet åren 2014 och 2016. Syftet har även varit att undersöka om och hur genus påverkar användandet av cannabis. Den metod som tillämpats har varit kvantitativ metod däranalyser av datamaterial från drogvaneenkäten har gjorts.Enkäten skickades ut till programstudenter vid Luleå tekniska universitet åren 2014 och 2016 och nådde 7135 studenter år 2014 och 9457 studenter år 2016. Svarsfrekvensen uppgick till 31,5 procent år 2014 med 2251 respondenter, respektive 19,79 procentår 2016 med 1872 respondenter. Studiens resultat visar på att majoriteten av studenterna vid Luleå tekniska universitet aldrig har använt cannabis men att en övervägande majoritet av de studenter som deltagit i undersökningarna har neutrala attityder gentemot cannabis.Manliga studenter har i högre grad än kvinnliga studenter använt drogen och har även liberalare attitydertill och sämre kunskaper om cannabis än kvinnliga studenter. Yngre studenter (19-29 år) har även de liberalare attityder till och högre grad av användande av drogen än äldre studenter (30-40 år eller äldre).Slutsatsen är att det finns skäl att fortsätta göra denna undersökning för att få underlag över en längre tid och se om användandet mellan könen närmar sig varandra eller ej.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)