Barns fysiska aktivitet på fritiden- ett uppdrag för idrottsläraren? : En kvalitativ studie om hur idrottslärare i grundskolan tänker kring sitt arbete och hur de motiverar elever till fysisk aktivitet på fritiden

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

Sammanfattning:

I studien tillämpades en kvalitativ metod i form av nio semistrukturerade intervjuer efter lämplighetsurval. Det innebar att deltagarna skulle arbetat som idrottslärare på låg och mellanstadiet, hade en idrottslärarexamen och att de jobbat minst ett år inom yrket. Syftet med studien var att undersöka hur idrottslärare i yngre grundskolan tänker kring sitt arbete för att motivera skolelever till fortsatt fysisk aktivitet på fritiden.Data bearbetades och analyserades med hjälp av en tematisk analys. De två teman som analyserades fram var “Anpassad undervisning” och”Integration av fritiden i undervisningen”.Resultatet visade att deltagarna arbetade för att motivera elever till fortsatt fysisk aktivitet. De anpassar undervisningen på grupp och individnivå när det gäller feedback, anpassning av lektioner samt inflytandet i undervisningen. Resultatet visade också att deltagarna får in fritiden i undervisningen, det vill säga föreningsliv samt teknik och trender som är populära för eleverna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)