Bidrar skillnader i altruism till löneskillnader mellan kvinnor och män?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Författare: Carolin Lee; Stina Öman; [2018-07-11]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den svenska regeringen rapporterade 2015 att skillnader kan ses mellan kvinnors och mäns löner. Den främsta orsaken framhålls vara att kvinnor och män arbetar inom olika yrken. I följande uppsats undersöks om individens altruistiska preferenser påverkar individens yrkesval. Genom en enkätundersökning utförd på gymnasieelever undersöker den här uppsatsen om individer som uppvisar högre grad av altruism tenderar att föredra yrken som generellt genererar en lägre medellön. I uppsatsen används två olika mått på altruism - diktatorspelet och rankning av jobbattribut. Resultatet visar att kvinnliga deltagare i undersökningen uppvisar högre grad av altruism jämfört med manliga deltagare. Vidare visar resultatet att kvinnor i våra observationer redan på gymnasienivå får en lägre förväntad framtida lön jämfört med männen i samma ålder. Uppsatsen finner inget stöd för att altruism skulle kunna bidra till att förklara en del av löneskillnaden mellan könen. Resultatet visar dock att kvinnors och mäns förväntade framtida lön påverkas olika av altruistiska preferenser. Männens förväntade framtida lön påverkas positivt medan kvinnors förväntade framtida lön påverkas negativt. Det indikerar att den största löneskillnaden finns mellan kvinnor och män som uppvisar högre grad av altruism. Eftersom undersökningen innehöll relativt få observationer går det inte att dra några generella slutsatser utifrån resultatet och en mer omfattande studie bör utföras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)