LÄRARES REFLEKTIONER ÖVER SIN PROFESSIONELLA DIGITALA KOMPETENS

Detta är en Magister-uppsats från Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Sammanfattning: Lärare ska stötta elevers möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens, och har därmed en central roll i utvecklingen av ett hållbart och digitaliserat samhälle. Tidigare forskning visar att lärares digitala kompetens är mer komplex än i många andra yrken. Nya direktiv i läroplaner och policydokument leder till ökade krav på lärare att utveckla denna specifika digitala kompetens inom lärarprofessionen, dvs professionell digital kompetens. Det övergripande syftet med denna studie är att få kunskap om centrala aspekter av professionell digital kompetens utifrån lärares perspektiv. Det mer specifika syftet med studien är att identifiera vilka aspekter av professionell digital kompetens som lärare lyfter i reflekterande samtal, där videoklipp från undervisningen används som inspiration, samt analysera dessa aspekter i relation till TPACK-ramverket (Mishra & Koehler, 2006). Studien tar utgångspunkt i empiriskdata från reflekterande samtal i VR-forskningsprojektet: Advancing teacher professional digital competence. Teoretiskt utgår studien från ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att de reflekterande samtalen i studien förstås som situerade. Transkriptioner från de videodokumenterade reflekterande samtalen analyserades i relation till TPACK-ramverket. Resultatet visar att lärarna lyfter både innehållsliga, pedagogiska och tekniska aspekter av professionell digital kompetens i sina reflektioner kring undervisning med digitala teknologier. De tekniska aspekterna som lärarna lyfter framträder som relevanta delar av professionell digital kompetens, och förekommer oftast i en kombination med innehållsliga och pedagogiska aspekter i deras reflektioner. Resultatet visar att i relation till TPACK-ramverket hamnar lärarnas reflektioner i en kombination av de olika kunskapsdomänerna ämnesmässig kunskap (CK), pedagogisk kunskap (PK) eller teknisk kunskap (TK).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)