Sjuksköterskors följsamhet till handhygien - betydelsen av att identifiera hinder och möjligheter : En litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: En fullgod handhygien är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning. Det finns flera evidensbaserade riktlinjer men trots det är följsamheten till handhygien bristande och det är ett globalt problem som orsakar att patienter löper en stor risk att drabbas av en vårdrelaterad infektion. Sjuksköterskor är enligt lag skyldiga att erbjuda en vård av god hygienisk standard och bidra till en hög patientsäkerhet. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevelse av vilka faktorer som kan påverka följsamheten till handhygien. Metod: En litteraturöversikt med induktiv ansats som inkluderade sju artiklar varav sex är av kvalitativ metod och en av mixad metod. Fribergs analysmodell i fyra steg användes till analys. Resultat: Resultatet i föreliggande litteraturöversikt resulterade i fyra huvudteman: individuella faktorer, handhygien som en skyddande åtgärd, arbetsmiljö och förebilder. De främsta faktorerna var individuella faktorer så som attityd, motivation, kunskap och barriärer. En annan viktig faktor var att sjuksköterskorna var mer benägna att skydda sig själva och utför handhygien som en skyddande åtgärd. Arbetsmiljö handlar om tidsbrist och arbetsbelastning, tillgång till nödvändiga faciliteter och organisatoriska faktorer så som stöd från ledning och chefer genom till exempel påminnelser, kontroller och feedback. Ytterligare en faktor som sjuksköterskor beskrev vara viktig för följsamheten var förebilder och att de kunde påverka följsamheten både positivt och negativt. Slutsats: Sjuksköterskor upplevde flera faktorer som påverkade följsamheten till handhygien. Resultatet visade på att organisationen bär ett stort ansvar för huruvida det är möjligt för sjuksköterskorna att upprätthålla en fullgod handhygien eller inte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)