Hot och våld inom akutsjukvården : En litteraturstudie ur ett omvårdnadsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Hot och våld från patienter är ett återkommande fenomen på akutmottagningar världen över som sjuksköterskor blir utsatta för. Det tar sig uttryck i både verbala och fysiska angrepp i form av hot, trakasserier eller aggressivt beteende. Dessa angrepp kan medföra konsekvenser för omvårdnadsarbetet. Syfte: Syftet med studien var att beskriva mötet mellan patient och sjuksköterska i hotfulla och våldsamma omvårdnadssituationer inom akutsjukvård. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på elva vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Tre teman genererades ”hot och våld som vårdutmaning”, ”barriärer för mötet” och ”betydelse för omvårdnadsarbete”. Slutsats: Studien kan bidra med ökad förståelse och kunskap hos både sjuksköterskor, ledning och allmänheten gällande utsattheten av hot och våldsincidenter på akutmottagningar. Med denna kunskap kan vården utvecklas och främja både sjuksköterskors välbefinnande och patientmötet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)