Effekter av ålder och kognitiv träning på förmåga att medvetet rikta uppmärksamhet vid dikotisk lyssning

Detta är en Master-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Författare: Andreas Vilson; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I forced-attention dichotic listening paradigmet (Hughdahl & Andersson, 1986) lyssnar individer på olika stavelseljud i båda öronen samtidigt. Detta genomförs utifrån tre olika betingelser. Instruktionen är att rapportera det som hörs (Non-forced, NF) eller att rapportera det som hörs i ett specifikt öra (Fored-right, FR och Forced-left, FL). NF används för att studera dominansförhållandet mellan hemisfärerna vad gäller att inhämta auditiv information. FR och FL kan användas för att studera förmåga att medvetet rikta uppmärksamheten. Syftet var att studera åldersrelaterade skillnader och effekter av kognitiv träning på förmågan att medvetet rikta uppmärksamheten i dikotisk lyssning. Frågeställningarna var om det är skillnad mellan yngre och äldre vuxna vad gäller korrekta svar från vardera öra utifrån NF, FR och FL och om yngre respektive äldre vuxna förbättras vad gäller att avge korrekta svar från vänster öra som funktion av träning vid FL. Femtiosex deltagare varav 26 var äldre och 30 var yngre deltog. Dessa delades upp i en tränings- och  kontrollgrupp. Samtliga deltagare genomförde dikotisk lyssning före och efter fem veckor (15 sessioner) av kognitiv träning. Kontrollgruppen deltog endast i dikotisk lyssning.  Resultatet visade att den yngre gruppen återgav signifikant fler korrekta svar från vänster öra än den äldre gruppen i FL. I övrigt påvisades inga signifikanta skillnader som funktion av ålder eller träning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)