Konflikthantering i förskola : Förskollärares uppfattningar om konflikter mellan barn

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att belysa hur förskollärare uppfattar att de kan arbeta med konflikthantering samt när och var konflikter mellan barn kan ske och hur dessa konflikter kan komma till uttryck och avslutas. För att få underlag till detta så har en kvalitativ studie genomförts där fyra förskollärare intervjuats. Resultatet visar att förskollärares uppfattning är att barns konflikter vanligtvis uppstår inomhus och när de är trötta. Barn tenderar att leka vidare efter avslutad konflikt och använder sig ofta av en insisterande strategi i deras konflikter. Barns konflikter handlar vanligtvis om kontroll över materiella ting och lekidéer. Resultatet visar också vikten av ett medlande och stöttande förhållningssätt från pedagogernas sida.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)