Konflikter och konflikthantering i ämnet idrott och hälsa En kvalitativ studie utifrån idrottslärares erfarenheter och upplevelser

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Sammanfattning Att fungera i sociala sammanhang kommer inte alltid problemfritt. Våra olikheter som människor kan skapa spänningar som in sin tur orsakar konflikter. Skolmiljön i sig är en plats där många barn och ungdomar med olika bakgrunder, personligheter och värderingar ska fungera ihop. Detta är en utmaning för många lärare och konflikter samt hur man hanterar dem är en del av deras vardag. Den tidigare forskningen kring ämnet konflikter och konflikthantering har gjorts om barn, vuxna och i skolmiljön. Det är dock sparsamt med forskning om ämnet i specifika skolämnen och dess arbetsmiljö. Ur idrottsvetenskaplig synvinkel blev därför mitt syfte att undersöka lärares erfarenheter av vad som orsakar konflikter mellan elever i ämnet Idrott och hälsa och hur dessa hanteras. För att besvara mitt syfte blev det två forskningsfrågor enligt följande: Vilka orsaker till konflikter mellan eleverna går att finna utifrån lärarnas erfarenheter? Hur arbetar lärarna med konflikthantering och hur upplever de att eleverna löser sina konflikter sinsemellan? I studien har jag använt mig av två teorier där var och en är kopplade till varsin frågeställning. Andrzej Szklarskis kategoriindelning kopplat till orsaker har används till den första frågeställningen och Cohens konfliktpyramid har används till den andra frågeställningen. Båda teorierna har används på ett liknande sätt där teoriernas olika delar har fungerat som teman i resultatet där jag sedan skapat subkategorier underbyggda av empirin. Studien bygger på en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer från åtta stycken lärare inom högstadiet och gymnasiet har genomförts. Studien visar att orsaker till konflikter handlar främst om fusk, kränkningar, olikheter i personlighet, miljöns utsatthet samt bollspel och tävlingsdimension. Vidare hanterade lärarna främst konflikter genom förebyggande arbete så som didaktiska val och relationsbyggande, genom medling som tredje part där kommunikationen stod i fokus samt genom att vara auktoritär när eleverna uppträdde på ett icke accepterat sätt. Studiens kunskapsbidrag visar vilka orsaker till konflikter som går att finna i ämnet idrott och hälsa. Att ha med sig denna kunskap in i praktiken skapar förutsättningar för en mer konfliktfri undervisning. Studien synliggör även hur lärarna hanterar konflikter och att skolan i vissa fall brister i sitt stöd till lärare och elever när det handlar om utbildning i konflikthantering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)