Sökning: "undervisni"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet undervisni.

 1. 1. Konflikter och konflikthantering i ämnet idrott och hälsa En kvalitativ studie utifrån idrottslärares erfarenheter och upplevelser

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Skola; idrottslärare; elever; konflikter; konflikthantering; undervisni;

  Sammanfattning : Sammanfattning Att fungera i sociala sammanhang kommer inte alltid problemfritt. Våra olikheter som människor kan skapa spänningar som in sin tur orsakar konflikter. Skolmiljön i sig är en plats där många barn och ungdomar med olika bakgrunder, personligheter och värderingar ska fungera ihop. LÄS MER

 2. 2. Muntlig diskussion och argumentation inom fysik - en fallstudie

  C-uppsats,

  Författare :Erik Ivarsson; [2010]
  Nyckelord :Naturvetenskap; fysik; lärande; muntlig undervisni;

  Sammanfattning : SammanfattningMitt syfte med denna uppsats är att beskriva ett fall där elever får diskutera och argumentera ifysikundervisningen och föra ett resonemang om vad detta kan betyda. Vilken möjlighet till lärande ges? Vidarekan påpekas att studien är aktuell då man 010 infört nationella prov i naturvetenskap (biologi, kemi och fysik)för grundskolans årskurs 9, där en del av provet är laborativ vilket innebär att eleverna får utföra ennaturvetenskaplig undersökning (Skolverket), en undersökning som kan liknas vid min studie där en uppgiftbestår i att eleverna skall föreslå ett experiment för att kunna fastställa ett svar. LÄS MER

 3. 3. Empati i undervisningen – En kvalitativ studie i hur läraren kan arbeta med empati i skolans undervisning.

  C-uppsats,

  Författare :Emine Aksungur; Louise Adler; [2009]
  Nyckelord :Empati; didaktik; teori; perspektiv och undervisni;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med vårt arbete har varit att ta reda på hur läraren kan arbete med empati i klassrummet.Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 94 ska arbetet med värdegrundengenomstyra all undervisningen i skolan. LÄS MER

 4. 4. Interkulturellt förhållningssätt- en intervjustudie på en skola som medverkar i projektet Idéskola för mångfald.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Lindqvist; Frida Barkstedt; ; [2008]
  Nyckelord :mångfald; mångkulturell; interkulturell undervisni;

  Sammanfattning : Övergripande frågeställning och problemfrågor: Hur arbetar man med interkulturellundervisning i en skola tillhörande projektet Idéskola för mångfald?· Vad upplever lärarna som positivt/negativt med att arbeta på en mångkulturell skola?· Genomsyras undervisningen i sin helhet av ett interkulturellt förhållningssätt eller skerdetta bara vid enstaka tillfällen?· Vilka krav ställs på lärarna och hur upplever de dessa?· Vilka förändringar har skett och skall ske på skolan genom deras deltagande iprojektet Idéskola för mångfald?· Vilka effekter tror lärarna att projektet kommer att ha gällande skolans fortsattautveckling?Vi har i vårt arbete använt oss utav en intervjustudie, samt haft stöd av litteratur. Vårintervjustudie utgörs av fem intervjupersoner där samtliga är lärare. LÄS MER