Den fria bevisföringen - Hur "fri" är den?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Den fria bevisprövningen, innehållande dels den fria bevisföringen, dels den fria bevisvärderingen, är en grundprincip inom den svenska processrätten. Med tiden har utvecklingen gått mot allt fler inskränkningar i principen om den fria bevisföringen. Utvecklingen kan bidra till att vi kan fråga oss huruvida vi ska börja prata om en begränsad bevisföring istället för en fri sådan. Syftet med uppsatsen är att utreda undantagen från den fria bevisföringen och huruvida det går att ifrågasätta om principen verkligen är fri eller inte. För att besvara syftet innehåller uppsatsen en redogörelse för den fria bevisföringens reglering i svensk rätt. Uppsatsen innehåller också en redogörelse för olika inskränkningar som begränsar den fria bevisföringen. Genom undersökningen och beskrivningen av gällande rätt dras slutsatsen att det finns utrymme för att ifrågasätta huruvida den fria bevisföringen verkligen är fri i den svenska rätten. Dock, sett till uppsatsens omfång, är det inte möjligt att dra slutsatsen att bevisföringen är begränsad som huvudregel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)