Långsiktigt hållbara perennplanteringar : med beskrivning av växtbäddsuppbyggnad och förslag på ståndortsanpassade växter

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Sammanfattning: Bakgrunden till denna studie är att perennplanteringar blir en allt viktigare del av den offentliga miljön, för att marknadsföra kommuner och bostadsområden. Samtidigt anses dessa ibland vara komplicerade och dyra att sköta. Bristen på kunskap om hur perennplanteringar bäst byggs och underhålls gör också att de sällan blir så långsiktigt hållbara som vore önskvärt. Litteratur kring ämnet är begränsad till perennböcker som främst riktar sig till privatpersoner. Tips och fakta som framkommer i dessa är svåra att översätta i offentlig miljö där förutsättningarna är helt andra. Såväl vikten av att i offentlig miljö kunna bygga långsiktigt hållbara, skötselextensiva perennplanteringar som bristen på litteratur i ämnet gör studien intressant.Syftet med studien har varit att på två ståndorter, i offentlig miljö, utreda vilka perenner som fungerar bäst utifrån hållbarhets - och skötselkostnadsperspektiv samt hur anläggning, etableringsskötsel och fortlöpande skötsel bör utföras. De två studerade ståndorterna är torr och solig och frisk och skuggig.De huvudsakliga frågeställningarna har varit:- Hur konstrueras växtbäddarna för att skapa de två ståndorterna på vilka växtvalen baseras?- Vilket växtmaterial är lämpligt för att skapa långsiktigt hållbara perennplanteringar med låg skötselkostnad på de utvalda ståndorterna?- Hur bör anläggning, etableringsskötsel samt fortgående skötsel utföras på de olika ståndorterna för att minimera arbetsinsatsen och kostnaden men ändå upprätthålla kvalitativa, tilltalande planteringar?Informationen som studien bygger på har insamlats såväl under hela utbildningen som genom intervjuer med erfarna, ämneskunniga personer och genom litteraturstudier.Det har framkommit att en noggrann inventering av förutsättningarna på platsen bör ligga till grund för växtbäddens uppbyggnad och val av växter samt att goda kunskaper om växtbäddar krävs för en långsiktigt hållbar konstruktion av dessa.Det är av stor vikt att ståndorten ligger till grund för val av perenner. Även andra aspekter, såsom att perennerna är friska, är av god kvalitet, är långlivade och har ett bladverk som håller sig hela säsongen bör visas hänsyn. Vidare är det nödvändigt att välja perenner med liknande konkurrensförmåga, för att hålla nere skötselintensiteten. Långsiktigt hållbara, skötselextensiva perennplanteringar bör vidare tillåtas vara dynamiska.Att vara noggrann i alla steg i skapandet av planteringen är avgörande för att denna skall bli långsiktigt hållbar och skötselextensiv. Redan i projekterings- och anläggningsfasen måste konsekvenserna av varje beslut och handling iakttas. Etableringstiden är den mest kritiska i växternas liv, och det är av stor vikt att etableringsskötseln utförs med stor noggrannhet.Slutligen kan konstateras att en genomtänkt och noggrann fortlöpande skötsel, där konsekvenserna av skötselinsatserna iakttas, och dessa inte utförs slentrianmässigt är avgörande för att skötselbehovet skall minska med tiden och för att upprätthålla kvalitativa tilltalande planteringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)