Vad medarbetarna behöver : En motivationsstudie medSelf-Determination Theory i blickfånget

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Författare: Jessica Johansson; Liselotte Moll; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Titel: Vad medarbetarna behöver: En motivationsstudie med Self-Determination Theory i blickfånget Nivå: Kandidatnivå/C-uppsats i företagsekonomi Författare: Liselotte Moll & Jessica Johansson Handledare: Lars Ekstrand Datum: maj 2013 Bakgrund: I denna studie undersöks de grundläggande psykologiska behov som motivationsteorin Self-Determination Theory (SDT) har identifierat hos människan. Dessa är autonomi, upplevt kompetens och känslan av släktskap. SDT menar att tillfredsställs dessa behov upplever individen en högre grad av motivation som utgår från människans inre drivkraft. Denna är stark och även mer svårpåverkad i jämförelse med motivation som påverkas av yttre faktorer så som exempelvis belöningar. Syfte : Syftet med denna studie är ta reda på i vilken grad samsyn råder mellan medarbetare i olika verksamheter gällande de tre grundläggande psykologiska behoven, samt hur man med hjälp av denna information kan rikta sina insatser till medarbetarna för att öka motivationen. Metod : Det empiriska materialet har vi samlat in via en enkätundersökning inom ett fåtal olika verksamheter. Antalet respondenter i undersökningen uppgick till 87 stycken och utifrån data som vi fått fram har korrelationsanalyser genomförts för respektive behov och verksamhet. Resultat & slutsats : Korrelationsanalyserna har visat att samtliga verksamheter har ett behov där flest identifierade samband har påträffats och som är mer framträdande än övriga behov. Alla har således visat indikationer på att det finns faktorer som är viktigare än andra och intressant nog visade samtliga fyra verksamheter på ett högt antal träffar inom samma behov, nämligen släktskap. 3   Förslag till vidare forskning : Det finns utrymme att ta studien ett steg längre, detta för att kunna göra en generalisering av de psykologiska behoven i arbetslivet. De här undersökta verksamheterna visar på indikationer för ett utslag, men med tanke på genomförandet och urvalet som här använts saknas således material för att i denna studie kunna göra generaliseringar. Uppsatsens bidrag: Denna studie bidrar med indikationer gällande de deltagande verksamheterna där vi granskat vilka behov som tenderar att visa på samsyn mellan medarbetarna. Det kan därmed vara användbart för verksamheterna att rikta insatser kring detta ämne för att uppnå ökad motivation. Vi har sedan jämfört resultaten med varandra och noterat likheter och skillnader. Nyckelord: Self-Determination Theory, behov, motivation i arbetslivet, inre motivation, autonomi, kompetens, släktskap

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)