Marknadsföringsstrategier för att stimulera inköp av miljömärkta produkter : En studie av detaljhandel

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Författare: Amina Farah; Zahra Ghafoyryan; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Titel: Marknadsföringsstrategier för stimulering av inköp av miljömärkta produkter Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi  Författare: Amina Farah & Zahra Ghafoyryan  Handledare: Akmal Hyder & Anna Ljung  Examinator: Agneta Sundström Datum: 2021 - januari   Syfte: Syftet med studien är att få ökad förståelse för vilka gröna marknadsföringsstrategier livsmedelsbutiker väljer att använda, för att stimulera konsumenter till köp av miljömärkta produkter inom dagligvaruhandeln. Metod: För att kunna besvara studiens syfte har en kvalitativ forskningsmetod valts i form av semistrukturerade intervjuer. Datainsamlingen utgörs av tio semistrukturerade intervjuer, fem från respektive fallföretagen ICA och Coop. Respondenterna bestod av butikschefer, marknadschefer samt säljchefer.   Resultat och slutsats: Studiens resultat visar att företagens marknadsföringsstrategi styrs av den centrala ledningen. Detta sker genom annonser, Tv-reklam samt genom reklamblad. Samtliga butiker har dock möjlighet att marknadsföra sina erbjudanden på egen hand, vilket är något som vissa av respondenterna gör. Både ICA och Coop använder främst miljömärkning och hyllvippor för att synliggöra miljömärkta produkter i butiken. Resultatet visar att Coop utbildar personalen inom miljömärkta produkter och utför regelbundna prisundersökningar till skillnad från ICA. Sociala medier är även ett forum som bägge företagskedjorna använder för att marknadsföra sina produkter. Priset på miljömärkta produkter är dock en gemensam utmaning som både Coop och ICA upplever påverkar konsumenternas köpbeteende negativt i hög grad.    Studiens bidrag: Studien bidrar med både teoretiskt och praktiskt bidrag. Det teoretiska bidraget innehåller två figurer som företag kan använda sig av. De två figurerna handlar om vilka marknadsföringsstrategier företag kan använda sig av för att uppmuntra konsumenter till att göra fler gröna miljömärkta köp. Med hjälp av dessa två figurer kan företag få en ökad förståelse samt översikt för det praktiska arbetet med miljömärkta produkter. Det praktiska bidraget som studien för med sig är att föra in prisundersökningar i arbetet. Då pris är en stor faktor som hindrar konsumenter till att göra fler gröna miljömärkta köp, är det till fördel om företagen lägger mer fokus ur den fronten. Studiens praktiska bidrag visar även att mer utbildad personal har en stor påverkan på arbetet samt konsumenterna.  Förslag till fortsatt forskning: Förslaget som vi lämnar till vidare forskning är att undersöka detta ur ett konsumentperspektiv baserat på en kvantitativ metod. Detta med tanke på att denna studie endast undersökts ur företagsperspektiv av kvalitativ karaktär. Nyckelord: Hållbar konsumtion, Konsumenters köpbeteende, Miljömedvetenhet, Marknadsstrategier, Livsmedelsbutik  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)