Sjuksköterskors erfarenheter av att motivera patienter med typ2 diabetes till fysisk aktivitet.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes typ 2 drabbar allt fler personer världen över. Diabetes typ 2 är vanligast förekommande vilket oftast är ett resultat av osund livsstil och brist på fysisk aktivitet. Andra faktorer som kan ha betydelse för uppkomst av sjukdomen är ärftlighet, stress, rökning och ohälsosamma kostvanor. Vid diabetes typ 2 består vanligen behandlingen av förbättrade kostvanor, fysisk aktivitet, egenvård och läkemedel. Forskning visar att fysisk aktivitet har en rad goda effekter på hälsan och god påverkan på diabetes typ 2. Sjuksköterskor har en viktig roll i att stödja och motivera patienter till egenvård samt förändrade levnadsvanor. Syfte: Syftet är att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att motivera patienter med typ 2 diabetes till fysisk aktivitet. Metod: Studien är litteraturbaserad granskning av resultatet i tio vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet presenteras utifrån fyra huvudteman: sjuksköterskors kunskap, sjuksköterskors hinder för rådgivning, sjuksköterskors val av träningsformer och sjuksköterskors självsäkerhet. Sjuksköterskorna som deltog i studierna upplevde sig ha begränsad kunskap, brist på tid, dåligt självförtroende och avsaknad av empati i rådgivning med patienter. Vidare var det en utmaning att patienter var motvilliga till att förändra sina levnadsvanor. Ett flertal sjuksköterskor upplevde dock att de hade tillräcklig kunskap för livsstilsrådgivning. De tog även hänsyn till vad patienterna själva var intresserade av träningsmässigt. Slutsatser: En viktig del av sjuksköterskors arbetsuppgifter är att motivera patienter med diabetes typ 2 till fysisk aktivitet. Bristande kvalitet på rådgivningen medför att patienter blir lidande. Sjuksköterskors roll i att stötta och skapa förtroende hos patienter är därför av största vikt för att ha möjlighet att motivera och hjälpa patienter till en bra vård

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)