Sökning: "Isabella Brogren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabella Brogren.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att motivera patienter med typ2 diabetes till fysisk aktivitet.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Isabella Brogren; Moa Karlsson; [2021-02-26]
    Nyckelord :Diabetes typ 2; fysisk aktivitet; sjuksköterskors erfarenheter; motivera;

    Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 drabbar allt fler personer världen över. Diabetes typ 2 är vanligast förekommande vilket oftast är ett resultat av osund livsstil och brist på fysisk aktivitet. Andra faktorer som kan ha betydelse för uppkomst av sjukdomen är ärftlighet, stress, rökning och ohälsosamma kostvanor. LÄS MER