Spelaren som medskapare : Hur uppfattas spelnarrativ som utvecklas till följd av spelande?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Författare: Fredrik Brunnberg; [2021]

Nyckelord: Emergens; spelarpåverkan; narrativ; interaktivitet;

Sammanfattning: Ett digitalt spel har historiskt sätt varit färdigprogrammerat och narrativet nedskrivet när det släpps för konsumtion. Detta medför att det narrativ som upplevs av spelare inte går att förändra genom sitt spelande. Det här arbetet undersöker flera former av interaktiva narrativ i spel och andra medieformer. Frågeställningen som arbetet vill önska besvara är hur spelare upplever ett spelnarrativ där deras agerande har en direkt inverkan på narrativet. För att undersöka detta skapades en spelartefakt där spelarnas val och muntliga svar på en öppen fråga direkt påverkade hur en epilog skrevs för spelets narrativ. Epilogen följdes upp av en semi-strukturerad gruppintervju där spelarnas upplevelser av artefakten diskuterades. Efter analys av spelarnas svar kunde slutsatsen dras att deltagarna ansåg möjligheten att påverka spelnarrativet som positivt. För framtida forskning finns det utrymme att expandera antalet deltagare och på så sett få en mer nyanserad och säkrare bild av resultatet.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)