Motivationsarbete i violaundervisning : En kvalitativ studie om några violalärares motivationsarbete och upplevelser med sina elever i undervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

Sammanfattning: Denna studie syftar till att utforska och jämföra violalärares tolkningar hur de motiverar elever att öva och spela. Detta görs med forskningsfrågorna: Vilka uppfattningar har violalärarna angående motivation? Vilken betydelse och roll har enligt violalärare motivation när det gäller violaelevernas övande och spelande? På vilka sätt upplever violalärare att de arbetar för att gynna elevers motivation att öva och spela? Studiens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt är hermeneutik. Den forskningsmetod som används är semistrukturerad intervju och det är fem violalärare som har intervjuats. Intervjuerna har transkriberats och bearbetats med hjälp av tematisk analys utifrån lärarnas syn på violan som instrument, deras arbetssätt för att gynna övning och violaspel, vad rollen som violalärare innebär och syn på motivation. Violalärarnas arbetssätt har belysts var för sig och jämförts med varandra. Resultatet är uppdelat i fyra huvudteman: Violalärarnas tolkningar om instrumentet viola, Violalärare – arbetsroller och relationer, Violalärarnas tolkningar om motivation och Violalärarnas tolkningar om övning. Utifrån resultatet har jag tolkat lärarnas svar. Studien visar bland annat att respondenterna ser att motivation att spela och öva viola kommer ur varandet i musiken, samspel med andra liksom att prestera och därigenom uppleva framgångar. Vad gäller övning visar sig mål och övningssystem som viktiga faktorer, som gör elever mer självgående i sitt egna övande. Det fastställs även att relationen mellan lärare och elever är grundstenen i undervisningen. Underhålla och sköta om instrumenten påverkar elevens upplevelse positivt i det vardagliga övandet. Arbetsklimatet framträder som viktigt för att ge musikundervisningen status. För att elever och lärare ska kunna prestera behöver de ha grundläggande behov tillfredsställda. Rollen som lärare innebär att vara i god spelform och känna sig inspirerad, som vidare influerar eleverna. Läraren har en viktig roll att grunda för elevens självständighet inom musikens värld. Föräldrars inkludering i lärandet och miljön hemma påverkar övningen.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)