Kashmirkonflikten

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: ̊r 1947 utbröt den så kallade Kashmirkonflikten och det har sedan dess varit mycket oroligheter mellan Indien och Pakistan om vem som har rätt till Kashmirområdet. Denna avhandling syftar till att förklara vilka faktorer som har bidragit till Kashmirkonfliktens uppkomst samt analysera hur dessa faktorer påverkat konfliktens utbrott . Det görs genom att analysera både internationella och inhemska förhållanden med hjälp av tre olika analysnivåer; individnivå, statsnivå samt systemnivå, vilka oftast förknippas med teoretikern Kenneth Waltz. Avhandlingen har genomförts genom kvalitativ metod och har genomförts med hjälp av processpårning eftersom studien är en teorianvändande fallstudie. Slutsatsen är att Kashmirkonflikten uppstod på grund av en rad olika faktorer som hade en kausal relation till varandra. På det internationella planet var det bland annat avkoloniseringen som gjorde det möjligt för Indiens delning, vilket kan ses som en indirekt orsak till konflikten. Vidare finns faktorer på nationell nivå, så som ekonomiska och politiska system, som bidrog. Även de huvudsakliga beslutsfattarna hade en avgörande roll då de bland annat styrdes av psykologiska världsuppfattningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)