Påverkansfaktorer hos outsourcingleverantören som skapar värde för kunden : En fallstudie ur ett kund–outsourcingleverantörsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan

Sammanfattning: Att producera i egen regi eller köpa utifrån har varit en problematisk fråga alltsedan den industriella revolutionen. Outsourcing har den senaste tiden blivit allt vanligare och fått mer betydelse. Dock är forskningen inom ämnet sparsam. Den senaste tiden har outsourcing i snabb takt upptagits som medel för att förändra sättet affärer görs på. Med outsourcingens hjälp uppnås snabba och hållbara förbättringar i värdekedjorna samt att konkurrenskraften förbättras. Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera hur outsourcingleverantören skapar värde för kund genom outsourcing sett ur ett kund-leverantörsperspektiv. Uppsatsen har ett kvalitativt angreppssätt och använder fallstudiemetoden. Insamlingsmetoden består av intervjuer och litteraturstudier. De viktigaste slutsatserna visar att Kommunikation är en avgörande faktor för att outsourcingen ska bli värdefull för kunden. Det är mycket viktigt att kommunikationen fungerar inom såväl leverantörsorganisationen som mellan leverantören och kunden. Det gäller att gemensamgöra den outsourcade uppgiften så att båda parter vet vad som förväntas. Kunden måste kunna släppa kontrollen och lita på att leverantören har vad som krävs för att hanterade den outsourcade uppgiften. Att ständigt arbeta med att utveckla och förbättra kommunikationen är viktigt för det fortsatta samarbetet. Expertis är en avgörande effekt för att låta outsourca. Expertisen som är en effekt av outsourcing låter kunden sköta sin egen verksamhet medan viss administration sköts av outsourcingleverantören som har bred kompetens inom ämnet. Det leder till en högre grad av säkerhet och korrekthet. Vid rätt val av leverantör kan kunden förlita sig på att leverantören sköter sina uppgifter på ett korrekt sätt och enligt lag. Det visade sig att minskade kostnader inte är ett avgörande skäl till att outsourca, vilket det tidigare har varit.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)