Röster i förändring : En kvalitativ studie om sångpedagogers inkludering i enskild sångundervisning och körundervisning ur ett transperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Författare: Alice Hartvig; [2021]

Nyckelord: trans sång musik inkludering;

Sammanfattning: Jag själv heter Alice, jag är ciskvinna och mitt pronomen är hon. Snart är jag legitimerad musiklärareoch utbildad sångpedagog. Jag har valt att skriva om sångpedagogers inkluderande arbetssätt ur etttransperspektiv. Jag tar mig inget tolkningsföreträde utan vill snarare vidga vyer och belysaproblematik. Den största anledningen till att jag vill skriva den här uppsatsen är att synliggöratranspersoners upplevelser utifrån bemötande och inkludering av sångpedagoger undersånglektioner. Jag vill lyfta transpersoners historier, upplevelser, berättelser för att poängtera viktenav en inkluderande sångundervisning och skapa medvetenhet hos sångpedagoger där yttre faktorerinte ska behöva vara avgörande eller beslutsfattande kring vilken sorts röst en person har och villutveckla. Jag strävar efter en fördomsfri undervisning där boxen bör sakna väggar och där röstenkan få vara precis vad den är och ingenting annat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)