Sökning: "Alice Hartvig"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alice Hartvig.

  1. 1. Röster i förändring : En kvalitativ studie om sångpedagogers inkludering i enskild sångundervisning och körundervisning ur ett transperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

    Författare :Alice Hartvig; [2021]
    Nyckelord :trans sång musik inkludering;

    Sammanfattning : Jag själv heter Alice, jag är ciskvinna och mitt pronomen är hon. Snart är jag legitimerad musiklärareoch utbildad sångpedagog. Jag har valt att skriva om sångpedagogers inkluderande arbetssätt ur etttransperspektiv. Jag tar mig inget tolkningsföreträde utan vill snarare vidga vyer och belysaproblematik. LÄS MER